Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bowlingvereniging Heiloo, gevestigd te Heiloo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634805, hierna te noemen: De Vereniging. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan de Vereniging. Zie de contact pagina voor contactinformatie.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst

Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Indien u lid wordt
gedurende de looptijd
van de overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden

NVT

Administratie

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd
van de overeenkomst
en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.

• Nederlandse
Bowlingfederatie
• Ledenadministratie.
Bowlingver. Heiloo
• Berstuursleden
Bowlingver. Heiloo

Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres

Uitvoering van de
overeenkomst

Zolang als men
aangemeld is.

• E-marketingtools

Versturen berichten
van derden, waaronder
sponsoren.

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadre

Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

• Sponsoren
• Andere verenigingen

Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren

Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
• IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze gegevens
worden zo snel als
mogelijk
geanonimiseerd.

• Websitebeheerder
• Analytics tools

Ten behoeve van
scoreverwerking invoer
in het scoreverwerkings
programma.

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Toestemming

Zolang als men
aangemeld is.

• Computerbeheerder
• Leaguecommissarissen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen. Zie de contact pagina voor contactinformatie.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.